Cztery pory roku

Regulamin Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU W SZCZAWNIE-ZDROJU

Głównym celem organizacji konkursu jest popularyzacja fotografii krajoznawczej oraz uczczenie:

 • 200. rocznicy powstania Uzdrowiska Szczawno-Zdrój,
 • 70. rocznicy uzyskania Praw Miejskich Szczawna-Zdroju,
 • 35. rocznicy założenia Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju,

 oraz pokazanie piękna naszego miasta.

 1. Organizatorem Konkursu jest zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna –Zdroju.
 2. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Szczawna-Zdroju, kuracjuszy, turystów  i miłośników uzdrowiska do rywalizacji w konkursie.
 3. Zdjęcia o powyższej tematyce powinny przedstawiać doznania, emocje i fascynacje związane z przyrodą oraz pokazywać piękno przestrzeni miasta.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. Konkurs ma charakter otwarty i nie ma ograniczeń wiekowych.
 7. Zdjęcia przesłane na konkurs powinny posiadać wielkość 20 x 30 cm lub 30 x 45 cm. W przypadku zdjęć panoramicznych boki zdjęć nie powinny przekraczać w pierwszym przypadku 30 cm w drugim 45 cm.
 8. Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu maksymalnie cztery zdjęcia opisane na odwrocie tytułem i datą wykonania (wystarczy rok) oraz opatrzone godłem autora. Do fotografii należy załączyć zaklejoną kopertę opisaną tym samym godłem. Wnętrze koperty powinno zawierać dane autora: nazwisko i imię, adres zamieszkanie, telefon lub adres e-mail oraz wykaz tytułów prac.
 9. Autor zgłoszonych zdjęć powinien zachować w swoim archiwum oryginalne rozmiary plików zgłoszonych do konkursu. W przypadku nagrodzenia pracy autor zostanie  o udostępnienie pliku a zdjęcie w formie wyróżnienia wydrukowane zostanie w KALENDARZU na 2016 r.
 10. Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu wystawione zostaną w terminie i miejscu podanym do publicznej wiadomości w listopadzie 2015 roku.
 11. Zgłoszenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca jest autorem /autorką/ zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane nie wyrażają zastrzeżeń na ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.
 12. Osoba uczestnicząca w konkursie przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
 13. Osoba uczestnicząca w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu fotografii o tematach powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o niedopuszczeniu do konkursu takich fotografii jest niepodważalna i ostateczna.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Terminy:

 • Zdjęcia należy dostarczyć do siedziby Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju ul: Wojska Polskiego 4a, 58-310 Szczawno-Zdrój w terminie do 1 grudnia 2015 roku w godzinach od 16.oo do 17.oo w każdą pierwszą środę miesiąca lub przesyłką pocztową w zabezpieczonej kopercie.
 • Termin otwarcia wystawy będzie podany w listopadzie 2015 roku.

Oceny zdjęć i podziału nagród dokona Jury powołane przez Organizatorów.

Przewidziane są cenne nagrody.