Statut

 STATUT

Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju” i zwane jest dalej Towarzystwem.

§ 2.

Towarzystwo posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Szczawno-Zdrój, a terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz terytoria innych państw.

§ 4.

Towarzystwo ma charakter społeczny, a realizację statutowych zadań opiera przede wszystkim na pracy swych członków.

§ 5.

Towarzystwo może używać oznak i pieczęci według wzorów ustalonych przez władze Towarzystwa

 1. podłużnej pieczęci korespondencyjnej z nazwą i adresem Towarzystwa,

 2. pieczęci imiennej prezesa Towarzystwa

 3. logo Towarzystwa

Rozdział II

Cele i zadania Towarzystwa

§ 6.

Celem Towarzystwa jest organizowanie i koordynowanie społecznej inicjatywy oraz działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju Szczawna –Zdroju.

Dla osiągnięcia tego celu Towarzystwo stawia przed sobą następujące zadania:

 1. krzewienie w społeczeństwie szczawieńskiej przywiązania do miasta, dążeń do zachowania dorobku przeszłości, troski o jego współczesne sprawy i rozwój w przyszłości,

 2. upowszechnienie wiedzy o Szczawnie-Zdroju i popularyzowanie jego osiągnięć, np. społecznych, gospodarczych i kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wyeksponowanych walorów uzdrowiskowo-leczniczych i rekreacyjnych.

 3. udział w działaniach podejmowanych przez organy administracji państwowej, organizacje społeczno–polityczne oraz inne instytucje zmierzające do społeczno- ekonomicznego, kulturalnego i naukowo-oświatowego rozwoju oraz stałego podnoszenia rangi miasta jako miejscowości o dużych walorach zdrowotnych, a także do ochrony jego polskiej przeszłości i znajdujących się w nim zabytków

 4. utrzymanie więzi i roztaczanie opieki nad osobami szczególnie zasłużonymi dla Towarzystwa i miasta Szczawna-Zdroju

§ 7.

Zakres i kierunki działania Towarzystwa

 1. zbieranie opinii i postulatów społeczeństwa oraz wydawanie własnych ocen i porad w sprawach dotyczących życia społecznego i kulturalnego miasta.

 2. wnioskowanie, inicjowanie i rozwijanie udziału społeczeństwa w działalności społeczno-gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, naukowej i uzdrowiskowo-leczniczej na rzecz miasta i uzdrowiska m.in. poprzez organizowanie czynów społecznych, konkursów, odczytów itp. przedsięwzięć

 3. krzewienie wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i perspektywicznych kierunkach rozwoju miasta wśród jego mieszkańców oraz mieszkańców innych miejscowości, jak również leczących się tu kuracjuszy, wczasowiczów i turystów między innymi poprzez organizowanie oraz współpracę w organizowaniu przez inne stowarzyszenia i instytucje działalności wydawniczej, odczytowej i propagandowej.

 4. organizowanie i współpraca w organizowaniu przez inne stowarzyszenia i instytucje stałych i okresowych imprez, których celem jest rozwój lub popularyzacja miasta, a szczególnie Dni Henryka Wieniawskiego

 5. udział w kształtowaniu patriotycznych postaw mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i pracujących poprzez współpracę ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi.

 6. popularyzowanie instytucji, zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, organizacji społecznych i ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta i Towarzystwa poprzez przyznawanie im honorowego członkostwa Towarzystwa, propagowanie w środkach masowego przekazu itp. wyróżnienia,

 7. nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i podejmowanie współpracy z innymi towarzystwami regionalnymi, zwłaszcza miasta Wałbrzycha i miejscowości uzdrowiskowych,

 8. udzielanie poparcia wszelkiej działalności zbieżnej z celem i zasadami Towarzystwa, łącznie z poparciem finansowym.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

 1. zwyczajnych,

 2. zbiorowych,

 3. honorowych

§ 9.

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który korzysta w pełni

z praw obywatelskich oraz uznaje cele Towarzystwa. Członków zwyczajnych przyjmuje

Prezydium Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 10.

Członkiem zbiorowym może być zakład pracy, szkoła lub organizacja zawodowa i społeczna przyjęta przez Prezydium Zarządu Towarzystwa na podstawie zbiorowej pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch pełnomocników.

§ 11.

Od decyzji Prezydium odmawiającej przyjęcia do Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

§ 12.

 

Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która

szczególnie zasłuży się dla miasta i Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Towarzystwa

§ 13.

Członkom zwyczajnym i zbiorowym przysługują następujące uprawnienia:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz i innych organów Towarzystwa. Z czynnego prawa wyborczego członkowie korzystają za pośrednictwem swych delegatów. Członkowie władz wymienieni w § 18 pkt. b, c mogą piastować tylko jedną funkcję,
 2. uczestnictwo w zebraniach Towarzystwa, zabieranie głosu w dyskusji, zgłaszanie wniosków w zakresie poczynań zgodnych ze Statutem

 3. pierwszeństwo w korzystaniu z urządzeń Towarzystwa oraz organizowanych przez nie imprez i nabywaniu jego wydawnictw

 4. rezygnacja z członkostwa w każdym czasie na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 14.

Do obowiązków członka Towarzystwa należy :

 1. branie czynnego udziału w pracach podejmowanych przez Towarzystwo oraz popieranie i propagowanie jego celów

 2. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa

 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 15.

 1. osoba prawna przyjęta na członka zbiorowego działa za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli, uprawnionych do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa.

 2. członkowie zbiorowi, realizujący postanowienia Statutu powinni także materialnie wspierać Towarzystwo.

 

§ 16.

Utrata praw członkowskich następuje w wyniku:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie władzom Towarzystwa ,

 2. skreślenia w przypadkach nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż dwa lata oraz nieprzestrzeganie przepisów Statutu albo uchwał i postanowień władz Towarzystwa,

 3. Utraty praw publicznych i honorowych.

 

§ 17.

Pozbawienie członkostwa następuje w drodze decyzji Prezydium Zarządu Towarzystwa. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Towarzystwa w terminie do 30 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku, gdy członek Towarzystwa nie zgadza się decyzją Zarządu, może odwołać się tylko do Walnego Zebrania. Decyzja o skreśleniu z powodu nieopłacania składek następuje bez powiadamiania pisemnego i nie ma od niej odwołania.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz Towarzystwa

§ 18.

1. Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie

 2. Zarząd Towarzystwa

 3. Komisja Rewizyjna

§ 19.

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Koła. Ich program działania obejmuje całokształt zadań statutowych Towarzystwa.

 1. Jednostkami organizacyjnymi, skupiającymi członków Towarzystwa o jednakowych zainteresowaniach są Sekcje Problemowe. Ich program działania obejmuje wybrane zagadnienia statutowe.

 

Rozdział V

Walne Zebranie

§ 20.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Zebrania Walnego Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne,

 2. Walne Zebranie zwyczajne dla dokonania wyboru nowych władz zwołuje się raz na trzy lata.

 3. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu należy doręczyć co najmniej na 14 dni przed jego terminem, podając termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu należy ponadto ogłosić w innej formie np. na tablicach ogłoszeń lub w miejscowej prasie.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się dla rozpatrzenia ważnych i pilnych spraw dotyczących działalności Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 czynnych członków Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 6 tygodni od złożenia wniosku z zachowaniem postanowień zawartych w pkt. 3 § 20.

 

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

  1. uchwalenie zamian statutowych oraz regulaminu obrad Zebrania, z uwzględnieniem trybu i zasad wybierania władz Towarzystwa.

  2. wybór Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej. Członek wybierany do władz Towarzystwa powinien być obecny na zebraniu wyborczym i wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanych funkcji,

  3. nadawanie godności członka honorowego

  4. ustalenie programów określających ogólne kierunki działalności Towarzystwa, jego Zarządu i innych organów, jak również ramowych preliminarzy budżetowych,

  5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

  6. ustalenie lub zmiany regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych organów Towarzystwa.

  7. uchwalenie lub zmiany zasad trybu nadawania godności członka honorowego.

  8. ustalenie wysokości składek członkowskich.

  9. podejmowanie uchwał o zbyciu obciążenia składników majątkowych Towarzystwa lub innych ważniejszych spraw majątkowych. Podjęcie takiej uchwały zgodnie z art. 17 prawa o stowarzyszeniach winno być poprzedzone uzyskaniem zgody władzy rejestracyjnej.

  10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej

  11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa

 

§ 22.

 1. w zależności od liczby członków Towarzystwa udział w Walnym Zebraniu może być bezpośredni lub poprzez delegatów wybranych w Kołach, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Towarzystwa. Na tych samych zasadach wybierają delegatów członkowie zbiorowi nienależący do Kół.

 2. w Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. z głosem decydującym – delegaci poszczególnych Kół Towarzystwa w liczbie zgodnej z regulaminem wyboru delegatów

 2. z głosem doradczym – niebędący delegatami:

– Członkowie Zarządu Komisji Rewizyjnej

 • przedstawiciele członków zbiorowych i członkowie indywidualni nie będący delegatami,

 • członkowie honorowi,

 • zaproszeni goście.

§ 23.

 

 

 1. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego zebrania oraz protokolanta

 2. Przewodniczącym zebrania nie może być Prezes Towarzystwa

 3. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpsują przewodniczący i protokolant Zebrania

 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów-członków Towarzystwa. Uchwały o zmianie Statutu oraz rozwiązaniu Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów ogólnej liczby zebranych.

 5. W przypadku braku wymaganej liczby delegatów w pierwszym terminie, zebranie może się odbyć w drugim terminie przy obecności mniejszej niż połowa liczby wybranych delegatów Towarzystwa.

 

Rozdział VI

§ 24.

Zarząd i Prezydium Towarzystwa

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 7-13 członków wybranych przez Walne Zebranie

 2. kadencja Zarządu trwa 3 lata

 3. Zarząd Towarzystwa może dokonać w swoim składzie zmian nieprzekraczających 1/3 liczby jego członków

 4. zebrania Zarządu Towarzystwa są zwoływane przez jego Prezydium co najmniej raz na kwartał.

 5. uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 25.

Zarząd Towarzystwa

 1. jest organem wykonawczym uchwał i postanowień Walnego Zebrania ,

 2. kieruje działalnością Towarzystwa o okresie między Walnymi Zebraniami, według regulaminu pracy Zarządu Towarzystwa uchwalonego przez Walne Zebranie.

 3. podejmuje decyzje w przedmiocie utworzenia lub rozwiązania sekcji problemowych.

 4. uchwala regulamin i zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie,

 5. zatwierdza regulaminPrezydium Zarządu Towarzystwa, Koła oraz sekcji problemowych,

 6. czuwa nad przestrzeganiem Statutu oraz nad wykonaniem uchwał i planów działalności Towarzystwa.

 7. zatwierdza roczne sprawozdania Prezydium, a także uchwala programy działania i plany pracy oraz preliminarze budżetowe na cały rok,

 8. przygotowuje projekty uchwał na Walne Zebranie dotyczących nabywania, zbywania i obciążenia majątku trwałego Towarzystwa, przyjmowania darowizn, zapisów dotacji oraz wszelkich innych spraw należących do kompetencji Zebrania

 9. podejmuje uchwały w sprawach odwołań od decyzji Prezydium Zarządu,

 10. przygotowuje i przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności.,

 11. w imieniu Towarzystwa zaciąga zobowiązania wymagające uchwał Zarządu,

 12. uchyla niezgodne ze Statutem i programem Towarzystwa uchwały podległych organów,

 13. zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebrania,

 14. uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w drodze jawnego głosowania i przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 26.

Zarząd Towarzystwa na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno się dobyć nie później niż w okresie 14 dni od Walnego Zebrania, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu w składzie:

 • prezes

 • wiceprezes

 • sekretarz

 • skarbnik

 • jeden do trzech członków Prezydium.

Podziału czynności i obowiązków między poszczególnymi członkami dokonuje się na podstawie regulaminu pracy Prezydium zatwierdzonego prze Zarząd Towarzystwa.

§ 27.

 1. Prezydium Zarządu kieruje pracami Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz, realizuje uchwały i postanowienia Zarządu a w okresie między jego posiedzeniami wykonuje wszystkie inne zadania przewidziane regulaminem Prezydium.

 2. Posiedzenia PrezydiumZarządu Towarzystwa powinny odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące. Dla prawomocności uchwał Prezydium Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Prezydium (prezesa).

 3. Korespondencję Prezydium i Towarzystwa podpisuje w imieniu Prezydium lub Zarządu prezes, wiceprezes albo sekretarz. Plany finansowe, sprawozdania oraz pisma dotyczące spraw finansowych i majątkowych, czeki, przelewy podpisuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik Zarządu. Realizacja wydatków finansowych wymaga uprzedniej zgody prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu Towarzystwa oraz skarbnika Zarządu Towarzystwa .

 4. Prezydium Zarządu Towarzystwa może powoływać doraźne Komisje problemowe złożone z członków Towarzystwa i ew. odpowiednich fachowców do rozwiązania konkretnych wytypowanych spraw.

§ 28.

 1. Komisje Problemowe powołuje się do realizacji określonych zadań przewidzianych w Statucie i wynikających z uchwał i planów pracy Zarządu Towarzystwa. Komisje są organami powoływanymi przez Zarząd Towarzystwa i podporządkowane jemu lub jego Prezydium, które ustalają skład liczbowy i osobowy powołanej Komisji

 2. Do zakresu pracy Komisji Problemowych należy:

 • wykonanie zadania zleconego przez Zarząd Towarzystwa lub jego Prezydium i opracowanie w tym zakresie odpowiedniego planu pracy bądź harmonogramu zadań

 • składanie sprawozdań ze swej działalności oraz przestawienie wniosków z tym związanych

 1. Komisje mogą mieć charakter stały lub doraźny:

 • komisja doraźna ulega rozwiązaniu po wykonaniu zdania, do którego realizacji została powołana

 • komisja stała ulega rozwiązaniu na skutek uchwał Zarządu Towarzystwa,

 • komisje problemowe wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza, którzy kierują ich działalnością.

Kadencja stałej komisji problemowej pokrywa się z kadencją Zarządu Towarzystwa

Rozdział VII

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej Towarzystwa, kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania, opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych oraz wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji łącznie z badaniem legalności kasowo-finansowych.

 3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej oraz zagadnień statutowych i merytorycznych Towarzystwa przynajmniej dwa razy w roku.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa, jego Prezydium i innych organach Towarzystwa

 5. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie

 6. Uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej obejmują gospodarkę finansową i rzeczową Zarządu Towarzystwa, Komisji Problemowych Kół i ew. innych organów Towarzystwa. Kontrolowanym organom Komisja udziela niezbędnej pomocy.

 7. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdział VIII

Komórki organizacyjne Towarzystwa.

§ 30

KOŁO

 1. Koło Powstaje na wniosek i za zgodą Prezydium Zarządu Towarzystwa w zakładach pracy, w środowiskach społecznych i zawodowych i innych ośrodkach.

 2. Koła działają według zasad regulaminu ustalonego przez Zarząd Towarzystwa.

 3. Członków Koła stanowią rekrutujący się z terenu jego działania indywidualni i zbiorowi członkowie Towarzystwa.

 4. Realizacja statutowych zadań Koła opiera się społecznej pracy jego członków. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do wypełnienia swych obowiązków przede wszystkim we własnym Kole.

 5. Statutowe zadania Koła wynikają z:

 1. Statutu Towarzystwa,

 2. Uchwał Walnego ZebraniaTowarzystwa

 3. Uchwał Zarządu Towarzystwa

 4. Regulaminu Koła

 1. Szczegółowe formy realizacji statutowych zadań Koła ustalają zwyczajne zebrania jego członków. Uchwały tych zebrań zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Koła. Zwyczajnie zebrania członków Koła powinny odbywać się przynajmniej jeden raz w roku.

 1. Zebrania zwyczajne Koła:

 1. przyjmują roczne i okresowe sprawozdania rzeczowe i finansowe w Zarządzie Koła,

 2. uchwalają roczne i okresowe plany pracy Koła oraz środki ich realizacji,

 3. uchwalają roczny budżet Koła w granicach określonych przez Prezydium Zarządu Towarzystwa,

 4. dokonują zmian w składzie Zarządu Koła. Zmiany te nie mogą przekroczyć 1/3 ustalonej liczby członków tego Zarządu.

 

§ 31

Władze Koła

 1. Władze Koła stanowią:

 1. Walne Zebranie,

 2. Zarząd Koła.

 1. Walne Zebranie członków Koła:

 1. ustala główne kierunki pracy Koła oraz środki jego realizacji, dokonuje oceny pracy Zarządu Koła,

 2. wybiera Zarząd Koła w składzie 3-5 osób na okres trzech lat,

 3. wybiera delegatów na Walne Zebranie zgodnie z regulaminem Towarzystwa

 1. Zarząd Koła:

 1. wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika,

 2. kieruje działalnością Koła zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie członków Koła ogólnym planem pracy i wytycznymi Statutu,

 3. zwołuje Walne Zebrania członków Koła i przygotowuje materiały na te zebrania,

 4. sprawuje pieczę nad majątkiem Koła oraz prowadzi gospodarkę materiałową w ramach środków przyznanych przez Zarząd Towarzystwa.

Rozdział IX

Działalność finansowa

§ 32

Składniki majątkowe i fundusze Towarzystwa stanowią:

a) dochody ze składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie

b) dochody z wydawnictw, imprez rozrywkowych i innej działalności realizowanej zgodnie z założeniami statutowymi i uprawnieniami Towarzystwa

c) dochody z dotacji, zapisów, darowizn itp.

§ 33

Wszelkie decyzje w przedmiocie zbycia lub obciążenia majątku trwałego Towarzystwa, wymagają zatwierdzenia przez władze rejestracyjne oraz uchwały Walnego Zebrania

§ 34

Majątkiem oraz funduszami Towarzystwa rozporządza jego Zarząd w ramach programu działania i ramowego preliminarza budżetowego zatwierdzonego przez Walne Zebranie. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Zarządu podpisują dwie upoważnione osoby.

§ 35

 1. Okresem rozliczeń finansowych jest rok kalendarzowy. Zamknięcia rozrachunku za rok powinno być sporządzone przez Zarząd Towarzystwa najpóźniej w terminie dwumiesięcznym po zakończeniu roku

 2. Całość rachunkowości Towarzystwa powinna być przeprowadzona na bieżąco, a dokumentacja przechowywana z obowiązującymi przepisami.

Rozdział X

§ 36

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania,

 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa , Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.

 3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Szczawno- Zdrój, 11 czerwca 2013r.