Konkurs Fotograficzny „Detal w architekturze Szczawna-Zdroju”/

Konkurs Fotograficzny „Detal w architekturze Szczawna-Zdroju”/

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Detal w architekturze SZCZAWNA-ZDROJU ”

Główne cele konkursu:

 • Budowanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej

 • Promocja zewnętrzna wartości kulturowych regionu

 • Pokazanie piękna naszego miasta

 • Popularyzacja fotografii krajoznawczej

 1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna –Zdroju.

 2. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Szczawna-Zdroju, kuracjuszy, turystów, młodzież szkolną oraz fotografów amatorów miłośników uzdrowiska do rywalizacji w konkursie.

 3. Zdjęcia o powyższej tematyce powinny przedstawiać własną autorską interpretację tematu jak również mogą pokazywać doznania, emocje i fascynacje. Jednakże praca musi zawierać element nawiązujący tematycznie do miasta.

 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 6. Konkurs ma charakter otwarty i nie ma ograniczeń wiekowych.

 7. Wymogi techniczne fotografii:

– Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane w technice kolorowej lub czarno-białej

i muszą być przygotowane według poniższych wymogów:

a) zdjęcie musi być wykonane w technice JPG,

b) minimalne wymiary dłuższego boku zdjęcia wynosi 2154 pikseli,

c) rozdzielczość zdjęcia wynosi 300 dpi,

d) rozmiar jednego pliku zdjęciowego nie może przekroczyć pojemności 10 MB.

 1. Pliki JPG (zdjęć) przesyłamy pocztą elektroniczną na adres: detal.fotoszczawno@wp.pl

 1. Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu maksymalnie cztery pliki zdjęciowe opisane numerem i godłem, np. 1.”Krab 354”, itd. W treści maila proszę podać imię i nazwisko Autora oraz wyszczególnić tytuły prac (tytuły powinny być w miarę krótkie, należy podać identyfikację sfotografowanego detalu) i rok ich wykonania zgodnie z numeracją plików, np.1.okno ul.Solicka1, itd.

 1. Oceny zdjęć dokona powołane przez Organizatora Jury.

 1. Dane autorów zdjęć nie będą udostępnione członkom Jury.

 2. Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy zostaną wydrukowane na koszt Organizatora.

 3. Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu wyeksponowane zostaną na wystawie. O terminie i miejscu wystawy Organizatorzy powiadomią uczestników drogą mailową w grudniu 2019 roku.

 4. Zgłoszenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca jest autorem /autorką/ zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane nie wyrażają zastrzeżeń na ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu i miasta oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorom Konkursu.

 5. Osoba uczestnicząca w konkursie przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

 6. Osoba uczestnicząca w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu i miasta.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu fotografii o tematach powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o niedopuszczeniu do konkursu takich fotografii jest niepodważalna i ostateczna.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Terminy:

w terminie do 15 listopada 2019.

 • Termin otwarcia wystawy będzie podany w grudniu 2019 roku, a uczestnicy konkursu powiadomieni zastaną drogą mailową.

 • Dodatkowe informacje w siedzibie Towarzystwa w każdą pierwszą środę miesiąca w godz.: 16.oo do 17.oo, lub telefonicznie – tel. 606 986 897.

Oceny zdjęć i podziału nagród dokona Jury powołane przez Organizatorów.

Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe oraz ekspozycja nagrodzonych i wyróżnionych prac .